Ang  Awit ng Pastol

(Awit 23)

 Si Yahweh ang aking pastol hindi ako magkukulang

Ako’y pinahihimlay sa mainam na pastulan

At inaakay Niya ako sa tahimik na batisan

 Binibigyan Niya ako niyong bagong kalakasan

At sang-ayon sa pangako na Kanyang binitiwan

Sa matuwid na landasi’y doon ako inaakay

Kahit na ang daang iyo’y tumatahak sa karimlan

Hindi ako matatakot ‘pagkat Ikaw’y kaagapay

Ang tungkod Mo at pamalo

Ang gabay ko at sanggalang

 Sa harapan ng lingkod Mo

Ikaw ay may handang dulang

Ito’y Iyong ginagawang nakikita ng kaaway

Nalulugod Ka sa akin ng ulo ko ay langisan

At pati na ang saro ko ay Iyong pinaaapaw

Tunay na ang pag-ibig Mo at ang Iyong kabutihan

Sasaaki’t tataglayin habang ako’y nabubuhay

Doon ako sa templo Mo, lalagi at mananahan.

Poll

Do you like our revised website?

Agree (8)
Disagree (0)

Total votes: 8

___________________________________

0073 BE Cagayan Road, 

Sto. Cristo Pulilan, 

Bulacan 3005

11:00AM to 4:00PM

Watch the LIVE Coverage

0073 BE Cagayan Road, 

Sto. Cristo Pulilan, 

Bulacan 3005

11:00PM to 3:00AM